Η Solmate επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679 – ΓΚΠΔ) και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για σκοπούς εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων και παροχής των προβλεπόμενων στην παρούσα Υπηρεσιών, διαχείρισης της σχέσης της Solmate με τον Πελάτη μέσω ενημερώσεων και επικαιροποιήσεων ή εκπλήρωσης νομίμων υποχρεώσεων που επιβάλλονται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, η Solmate συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που στην συντριπτική τους πλειοψηφία συνίστανται σε γενικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, καθώς και σε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες που ο Πελάτης παρέχει στον Μεσίτη, όπως ΑΦΜ, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης, δεδομένα ιδιοκτησίας κ.λ.π, ή πληροφορίες που εμπεριέχονται σε έγγραφα ή συλλέγονται κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών και στα πλαίσια εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων. Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται: (α) σε παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπους, συμβούλους και συνεργάτες της Solmate, καθώς και σε Τράπεζες (β) σε δημόσιες υπηρεσίες και αρχές προς τις οποίες η γνωστοποίηση πληροφοριών και στοιχείων είναι υποχρεωτική από τον νόμο και (γ) σε προμηθευτές στους οποίους η Solmate ενδέχεται να έχει αναθέσει την επεξεργασία συγκεκριμένης κατηγορίας δεδομένων βάσει ειδικής προς τούτο σύμβασης εκτέλεσης επεξεργασίας σύμφωνα με τους ορισμούς του ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική χρόνου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα των υποκειμένων και τον τρόπο άσκησής τους και τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται για την επεξεργασία των δεδομένων, περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου της Solmate.